نصب mysql روی CentOS 7

نصب mysql

سایت زیر رو در مرورگر باز کنید

dev.mysql.com/downloads/repo/yum

تصویر زیر رو نگاه کنید و قسمت مشخص شده رو از سایت بالا کپی کنید

دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید

(قسمت آبی رنگ همون قسمتی است که از سایت بالا کپی کردید)

wget https://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-9.noarch.rpm


md5sum mysql57-community-release-el7-9.noarch.rpm
 
sudo yum install mysql-server
sudo systemctl status mysqld

بعضی جاها متناسب با اطلاعات سرور سوالاتی میپرسه که بخونید و پاسخ بدید (بله y هست و خیر n )

بعد از زدن دستور اخر CTR+C  رو بزنید
sudo mysql_secure_installation
 بعد از دستور بالا یک رمز عبور باید وارد کنید (چیزی وارد کنید که سخت باشه و یادتون نره )
کار تمومه برای تست دستور زیر را وارد کنید و بعد از آن رمز عبور خود را بزنید
mysqladmin -u root -p version
در صورت درست بودن تصویر زیر نمایان میشود

تماس با ما