مقالات

جدیدترین نوشته های ما را دنبال کنید

قرار دادن ایتم برای ثبت اخبار سایت

اول اینو بگم که نتونستم موضوع بهتری پیدا کنم ولی تصویر شاخص رو نگاه کند متوجه میشد

add_action( 'init', 'work_register' );  

function work_register() {  

  $labels = array( 
    'name' => _x('Work', 'post type general name'), 
    'singular_name' => _x('Work Item', 'post type singular name'), 
    'add_new' => _x('Add New', 'work item'), 
    'add_new_item' => __('Add New Work Item'), 
    'edit_item' => __('Edit Work Item'), 
    'new_item' => __('New Work Item'), 

    'view_item' => __('View Work Item'), 
    'search_items' => __('Search Work'), 
    'not_found' => __('Nothing found'), 
    'not_found_in_trash' => __('Nothing found in Trash'), 
    'parent_item_colon' => '' 
  );  

  $args = array( 
    'labels' => $labels, 
    'public' => true, 
    'publicly_queryable' => true, 
    'show_ui' => true, 
    'query_var' => true, 
    'menu_icon' => get_stylesheet_directory_uri() . '/article16.png', 
    'rewrite' => array( 'slug' => 'work', 'with_front'=> false ), 
    'capability_type' => 'post', 
    'hierarchical' => true,
    'has_archive' => true, 
    'menu_position' => null, 
    'supports' => array('title','editor','thumbnail') 
  );  

  register_post_type( 'work' , $args ); 

  register_taxonomy( 'categories', array('work'), array(
    'hierarchical' => true, 
    'label' => 'Categories', 
    'singular_label' => 'Category', 
    'rewrite' => array( 'slug' => 'categories', 'with_front'=> false )
    )
  );

  register_taxonomy_for_object_type( 'categories', 'work' ); // Better be safe than sorry
}

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

امتیاز دهی ستاره ای برای نوشته ها در وردپرس با افزونه kk Star Ratings

امتیاز دهی ستاره ای برای نوشته ها در وردپرس با افزونه kk Star Ratings

یکی از مهم ترین قسمت هایی که می تواند ذهن ما را به عنوان یک وبمستر مشغول …

تصویر شاخص، تصویر محصول و گالری محصول چه تفاوتی باهم دارند؟!

تصویر شاخص، تصویر محصول و گالری محصول چه تفاوتی باهم دارند؟!

آیا می دانستید که عکس ها، قدرتمند ترین ابزارها برای بازاریابی و فروش …

بهترین افزونه رایگان فرم تماس وردپرس

بهترین افزونه رایگان فرم تماس وردپرس

برای هر سایت وردپرس لازم است که یک افزونه سازنده فرم داشته باشد. صرف …