ساخت پسورد تصادفی با php

بعضی وقتا نیاز هست که ی سری پسورد رندوم ایجاد کنید بهترین را نوشتن یک کد است که با زدن کد زیر میتونید این پسورد ها را ایجاد کنید

 

for ($i=0;$i<40;$i++){

echo “Pass: “.vmsRandomPass() .”
“;}?>


با این کد تعداد 40 پسورد مختلف ایجاد میکند شما میتواندی با تغییر عدد 40 هر تعداد که خاستید رو اعمال کنید.

تماس با ما