مقالات مربوط به دسته بندی نصب myscl

نصب mysql روی CentOS 7

نصب mysql سایت زیر رو در مرورگر باز کنید dev.mysql.com/downloads/repo/yum تصویر زیر رو نگاه کنید و قسمت مشخص شده رو از سایت بالا کپی کنید دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید (قسمت آبی رنگ همون قسمتی است که از سایت بالا کپی کردید)

md5sum mysql57-community-release-el7-9.noarch.rpm   sudo yum install mysql-server sudo systemctl status …